Savez vous comment l'on dit le mot Armenie en hébreu ?


Nouveau : Postez vos annonces de ventes de vêtements gratuitement sur ventes-vetements.com


Traduction Francais - Hebreu

Traduction du mot: non - לא

non                                                                 לא
Guematria : 31

Informations : . . Nom.

Prononciation : lo

Ce mot a deja ete vu 1309 fois.

Homonymes en francais : non -> לא . pas -> לא .

Homonymes en hebreu : non -> לא . pas -> לא .

Mot vocalise: חתצ

Retour a la page precedente

Reference : Ce mot a ete trouve dans les passages suivant
וכל שיח השדה, טרם יהיה בארץ, וכל-עשב השדה, טרם יצמח: כי לא המטיר יהוה אלהים, על-הארץ, ואדם אין, לעבד את-האדמה.
והנחש, היה ערום, מכל חית השדה, אשר עשה יהוה אלהים; ויאמר, אל-האשה, אף כי-אמר אלהים, לא תאכלו מכל עץ הגן.
ומפרי העץ, אשר בתוך-הגן--אמר אלהים לא תאכלו ממנו, ולא תגעו בו: פן-תמתון.
ולאדם אמר, כי-שמעת לקול אשתך, ותאכל מן-העץ, אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו--ארורה האדמה, בעבורך, בעצבון תאכלנה, כל ימי חייך.
ואל-קין ואל-מנחתו, לא שעה; ויחר לקין מאד, ויפלו פניו.
הלוא אם-תיטיב, שאת, ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רבץ; ואליך, תשוקתו, ואתה, תמשל-בו.
ויאמר יהוה אל-קין, אי הבל אחיך; ויאמר לא ידעתי, השמר אחי אנכי.
מכל הבהמה הטהורה, תקח-לך שבעה שבעה--איש ואשתו; ומן-הבהמה אשר לא טהרה הוא, שנים--איש ואשתו.
אך-בשר, בנפשו דמו לא תאכלו.
ויקח שם ויפת את-השמלה, וישימו על-שכם שניהם, וילכו אחרנית, ויכסו את ערות אביהם; ופניהם, אחרנית, וערות אביהם, לא ראו.
הבה, נרדה, ונבלה שם, שפתם--אשר לא ישמעו, איש שפת רעהו.
ויאמר אברם--הן לי, לא נתתה זרע; והנה בן-ביתי, יורש אתי.
והנה דבר-יהוה אליו לאמר, לא יירשך זה: כי-אם אשר יצא ממעיך, הוא יירשך.
ויקח-לו את-כל-אלה, ויבתר אתם בתוך, ויתן איש-בתרו, לקראת רעהו; ואת-הצפר, לא בתר.
ויאמר לאברם, ידע תדע כי-גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום, וענו אתם--ארבע מאות, שנה.
ושרי אשת אברם, לא ילדה לו; ולה שפחה מצרית, ושמה הגר.
ובן-שמנת ימים, ימול לכם כל-זכר--לדרתיכם: יליד בית--ומקנת-כסף מכל בן-נכר, אשר לא מזרעך הוא.
ותכחש שרה לאמר לא צחקתי, כי יראה; ויאמר לא, כי צחקת.
חללה לך מעשת כדבר הזה, להמית צדיק עם-רשע, והיה כצדיק, כרשע; חללה לך--השפט כל-הארץ, לא יעשה משפט.
אולי יחסרון חמשים הצדיקם, חמשה--התשחית בחמשה, את-כל-העיר; ויאמר, לא אשחית, אם-אמצא שם, ארבעים וחמשה.
ויסף עוד לדבר אליו, ויאמר, אולי ימצאון שם, ארבעים; ויאמר לא אעשה, בעבור הארבעים.
ויאמר אל-נא יחר לאדני, ואדברה--אולי ימצאון שם, שלשים; ויאמר לא אעשה, אם-אמצא שם שלשים.
ויאמר, הנה-נא הואלתי לדבר אל-אדני--אולי ימצאון שם, עשרים; ויאמר לא אשחית, בעבור העשרים.
ויאמר אל-נא יחר לאדני, ואדברה אך-הפעם--אולי ימצאון שם, עשרה; ויאמר לא אשחית, בעבור העשרה.
הנה-נא מצא עבדך חן, בעיניך, ותגדל חסדך אשר עשית עמדי, להחיות את-נפשי; ואנכי, לא אוכל להמלט ההרה--פן-תדבקני הרעה, ומתי.
מהר, המלט שמה, כי לא אוכל לעשות דבר, עד-באך שמה; על-כן קרא שם-העיר, צוער.
ואבימלך, לא קרב אליה; ויאמר--אדני, הגוי גם-צדיק תהרג.
וגם-אמנה, אחתי בת-אבי הוא--אך, לא בת-אמי; ותהי-לי, לאשה.
ותאמר, לאברהם, גרש האמה הזאת, ואת-בנה: כי לא יירש בן-האמה הזאת, עם-בני עם-יצחק.
ויאמר אבימלך--לא ידעתי, מי עשה את-הדבר הזה; וגם-אתה לא-הגדת לי, וגם אנכי לא שמעתי--בלתי היום.
ואם-לא תאבה האשה, ללכת אחריך--ונקית, משבעתי זאת; רק את-בני, לא תשב שמה.
והנער, טבת מראה מאד--בתולה, ואיש לא ידעה; ותרד העינה, ותמלא כדה ותעל.
ויישם (ויושם) לפניו, לאכל, ויאמר לא אכל, עד אם-דברתי דברי; ויאמר, דבר.
ויען לבן ובתואל ויאמרו, מיהוה יצא הדבר; לא נוכל דבר אליך, רע או-טוב.
אם-תעשה עמנו רעה, כאשר לא נגענוך, וכאשר עשינו עמך רק-טוב, ונשלחך בשלום; אתה עתה, ברוך יהוה.
ויאמר, הנה-נא זקנתי; לא ידעתי, יום מותי.
והנה אנכי עמך, ושמרתיך בכל אשר-תלך, והשבתיך, אל-האדמה הזאת: כי, לא אעזבך, עד אשר אם-עשיתי, את אשר-דברתי לך.
וייקץ יעקב, משנתו, ויאמר, אכן יש יהוה במקום הזה; ואנכי, לא ידעתי.
ויאמרו, לא נוכל, עד אשר יאספו כל-העדרים, וגללו את-האבן מעל פי הבאר; והשקינו, הצאן.
ותרא רחל, כי לא ילדה ליעקב, ותקנא רחל, באחתה; ותאמר אל-יעקב הבה-לי בנים, ואם-אין מתה אנכי.
ובהעטיף הצאן, לא ישים; והיה העטפים ללבן, והקשרים ליעקב.
עם אשר תמצא את-אלהיך, לא יחיה--נגד אחינו הכר-לך מה עמדי, וקח-לך; ולא-ידע יעקב, כי רחל גנבתם.
זה עשרים שנה אנכי עמך, רחליך ועזיך לא שכלו; ואילי צאנך, לא אכלתי.
וירא, כי לא יכל לו, ויגע, בכף-ירכו; ותקע כף-ירך יעקב, בהאבקו עמו.
ויאמר שלחני, כי עלה השחר; ויאמר לא אשלחך, כי אם-ברכתני.
ויאמר, לא יעקב יאמר עוד שמך--כי, אם-ישראל: כי-שרית עם-אלהים ועם-אנשים, ותוכל.
ובני יעקב באו מן-השדה, כשמעם, ויתעצבו האנשים, ויחר להם מאד: כי-נבלה עשה בישראל, לשכב את-בת-יעקב, וכן, לא יעשה.
ויאמרו אליהם, לא נוכל לעשות הדבר הזה--לתת את-אחתנו, לאיש אשר-לו ערלה: כי-חרפה הוא, לנו.
וישמע ראובן, ויצלהו מידם; ויאמר, לא נכנו נפש.
וידע אונן, כי לא לו יהיה הזרע; והיה אם-בא אל-אשת אחיו, ושחת ארצה, לבלתי נתן-זרע, לאחיו.
ויט אליה אל-הדרך, ויאמר הבה-נא אבוא אליך, כי לא ידע, כי כלתו הוא; ותאמר, מה-תתן-לי, כי תבוא, אלי.
וישב, אל-יהודה, ויאמר, לא מצאתיה; וגם אנשי המקום אמרו, לא-היתה בזה קדשה.
ויאמר יהודה תקח-לה, פן נהיה לבוז; הנה שלחתי הגדי הזה, ואתה לא מצאתה.
ויכר יוסף, את-אחיו; והם, לא הכרהו.
ויאמרו אליו, לא אדני; ועבדיך באו, לשבר-אכל.
והם לא ידעו, כי שמע יוסף: כי המליץ, בינתם.
ונאמר אליו, כנים אנחנו: לא היינו, מרגלים.
והביאו את-אחיכם הקטן, אלי, ואדעה כי לא מרגלים אתם, כי כנים אתם; את-אחיכם אתן לכם, ואת-הארץ תסחרו.
ואם-אינך משלח, לא נרד: כי-האיש אמר אלינו, לא-תראו פני, בלתי, אחיכם אתכם.
וכסף אחר הורדנו בידנו, לשבר-אכל; לא ידענו, מי-שם כספנו באמתחתינו.
וישימו לו לבדו, ולהם לבדם; ולמצרים האכלים אתו, לבדם--כי לא יוכלון המצרים לאכל את-העברים לחם, כי-תועבה הוא למצרים.
הם יצאו את-העיר, לא הרחיקו, ויוסף אמר לאשר על-ביתו, קום רדף אחרי האנשים; והשגתם ואמרת אלהם, למה שלמתם רעה תחת טובה.
ונאמר, לא נוכל לרדת: אם-יש אחינו הקטן אתנו, וירדנו--כי-לא נוכל לראות פני האיש, ואחינו הקטן איננו אתנו.
ותתם, השנה ההוא, ויבאו אליו בשנה השנית ויאמרו לו לא-נכחד מאדני, כי אם-תם הכסף ומקנה הבהמה אל-אדני: לא נשאר לפני אדני, בלתי אם-גויתנו ואדמתנו.
למה נמות לעיניך, גם-אנחנו גם אדמתנו--קנה-אתנו ואת-אדמתנו, בלחם; ונהיה אנחנו ואדמתנו, עבדים לפרעה, ותן-זרע ונחיה ולא נמות, והאדמה לא תשם.
רק אדמת הכהנים, לא קנה: כי חק לכהנים מאת פרעה, ואכלו את-חקם אשר נתן להם פרעה--על-כן, לא מכרו את-אדמתם.
ועיני ישראל כבדו מזקן, לא יוכל לראות; ויגש אתם אליו, וישק להם ויחבק להם.
ויאמר ישראל אל-יוסף, ראה פניך לא פללתי; והנה הראה אתי אלהים, גם את-זרעך.© 2010 Dictionnaire Hébreu/ Français Français / Hébreu en ligne